Hướng dẫn cài máy chấm công hikvison DS-K1T331/DS-K1T331W/DS-K1T8003F/DS-K1A8503F

WWW.NPCTECH.INFO
I. KHAI BÁO PHÒNG BAN
Sau khi bật phần mềm lên, phần mềm máy chấm công Hikvision hiển thị như sau:
 Chọn mục Điều khiển truy cập
 Tiếp theo ấn Gán để thêm tên tổ chức, công ty như hình ở trên xong ấn OK
Gán phòng ban cho Công ty:.
WWW.NPCTECH.INFO
Chọn mục Công ty mà bạn muốn thêm phòng ban. Sau đó bạn ấn Gán một bảng hiện ra bạn điền
tên phòng ban của công ty rồi nhấn OK.(như hình trên).
II. KHAI BÁO NHÂN VIÊN
 Vẫn trên giao diện mục Điều khiển truy cập các bạn chọn Phòng ban để tiến hành khai
báo nhân viên.
WWW.NPCTECH.INFO
 Chọn Phòng Ban muốn khai báo nhân viên
 Tiếp theo ấn Gán và một bảng nhân sự hiện ra. Các bạn điền đầy đủ thông tin vào bảng.
+ Số nhân viên: mặc định là 1 như hình nếu khai báo người tiếp theo thì là 2, 3,4,…
+ Tên người: điền họ tên nhân viên(viết không dấu)
+ Giới tính: tùy chọn
+ Số điện thoại, ngày sinh, nơi sinh, Email,.. bạn có thể điền hoặc không điền cũng không sao.
 Tiếp theo nhìn xuống dưới bạn ấn chọn mục Chứng danh để khai báo thẻ cũng như vân
tay.
Một bảng hiện ra tiếp theo như sau:
WWW.NPCTECH.INFO
1: Chọn Chứng danh
2:
Chọn mục Thẻ
3:
Chọn mục Gán
4:
Chọn chế độ Bộ đọc Thẻ: Nhập tay rồi điền số giống với số thứ tự nhân viên vừa khai báo.
5: Ấn Nhập một dòng thông số hiện ra ở dưới là hoàn thành. Xong nhấn OK.
WWW.NPCTECH.INFO
Vẫn ở bảng Gán Nhân Sự tiếp theo bạn chọn mục Quy định chấm công và tích vào ô Thời gian
và chuyên cần cũng như Ca làm việc trên lịch theo tổ chức.
Xong ấn Lưu và tiếp tục để khai báo nhân viên tiếp theo.
WWW.NPCTECH.INFO
III. XUẤT NHÂN VIÊN LÊN MÁY CHẤM CÔNG
WWW.NPCTECH.INFO
Vẫn ở mục Điều khiển truy cập bạn chọn mục Quyền có biểu tượng hình chìa khóa như hình
trên.
Một bảng có tên là Thên quyền hiện ra.Các bạn làm tuần tự như sau:
Tên quyền: đánh admin hoặc tùy chọn.
Mẫu: đẻ mặc định là Mẫu nguyên tuần
– Nhìn xuống dưới bạn để ý tới 4 ô vuông.
Ô thứ nhất: Bạn chọn nhiên viên muốn xuất lên máy chấm công sau đó ấn nút mũi tên sang
phải(>) như hình trên để chuyển nhân viên sang ô thứ 2 Người được chọn.
Tiếp theo bạn tích vào hai mục ở Ô thứ 3 là Thiết bị điểm kiểm soát truy cập.
Rồi sau đó ấn mũi tên phải (>) chuyển sang mục Cửa/Thiết bị được chọn.
WWW.NPCTECH.INFO
Thao tác từng bước giống hình rồi ấn OK.
Sau khi ấn OK xong, bạn chọn Áp dụng ngay để tiến hành xuất nhân viên lên máy chấm công.
WWW.NPCTECH.INFO
Khi tiến trình chạy xong bạn nhấn Đóng là hoàn thành việc xuất nhân viên lên máy chấm công
Hkvision
(như hình trên).
Sau khi đồng bộ dữ liệu lên máy chấm công, ta tiến hành lấy vân tay trực tiếp trên máy chấm
công Hikvision.
WWW.NPCTECH.INFO
Khi đã lấy đầy đủ vân tay cho nhân viên trên máy chấm công ta quay lại phần mềm để chọn đồng bộ dữ
liệu từ máy chấm công Hikvision lên phần mềm trên máy tính:

WWW.NPCTECH.INFO
Sau khi ấn OK xong, hiên ra một bảng như bên dưới bạn ấn Áp dụng Ngay để cập nhật dữ liệu
từ máy chấm công về.
WWW.NPCTECH.INFO
Khi Thu thập thông tin cá nhân xong nếu xong sẽ hiện ra số lượng vân tay những nhân viên
như hình bên dưới.
WWW.NPCTECH.INFO
IV. KHAI BÁO CA LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN
Trên giao diện phần mềm lúc đầu bạn chọn mục Quản lý chấm công rồi chọn mục Quản lý đặt
lịch thay đổi
và nhấn vào mục Cài đặt ca làm việc như hình:
WWW.NPCTECH.INFO
Một bảng Cài đặt ca làm việc hiện ra như sau:
WWW.NPCTECH.INFO
 Chọn mục Cài đặt khoảng thời gian: Cài đặt khoảng giờ làm việc mà bạn muốn cài.
Ví dụ: thời gian bắt đầu làm việc và thời gian kết thúc ca làm việc: 7:00- 16:00
-Yêu cầu chấm công khi đến và yêu cầu chấm công khi về: là khoảng thời gian cho phép tính dữ
liệu chấm công trong thời gian đó. Chấm muộn hoặc sớm quá trước thời hạn hiệu lực sẽ không
có dữ liệu chấm công khi xuất báo cáo.
– Mục thời gian nghỉ trưa các bạn chọn thời gian nghỉ của công ty.
Xong nhấn Lưu để lưu lại khoảng thời gian đã cài.
Tiếp theo làm gán khoảng thời gian đã cài lên ca làm việc:
WWW.NPCTECH.INFO
 Vẫn ở bảng Cài đặt ca làm việc bạn chọn mục Ca làm việc.
Bạn chọn Gán để thêm ca làm việc.
Ở dòng Tên ca: bạn chỉnh sửa ca làm việc theo tùy ý.
Thời gian ca làm việc: bạn để là 1 và chọn (các) tuần như hình ở trên.
Sau đó, chọn khoảng thời gian àm việc và gán vào danh sách các ngày bằng cách tích chuột vào
các thanh thời gian như hình.
Khi đã xong các bạn ấn Lưu Đóng lại cho mình.
Gán Ca Làm Việc Cho Nhân Viên
WWW.NPCTECH.INFO
Làm như sau:
 Bạn chọn nhân viên cần gán ca làm việc.
 Chọn Lịch của cá nhân
 Tích vào ô ca làm việc để chọn ca phù hợp cho nhân viên
 Chọn ngày bắt đầu vào làm và ngày kết thúc. Ở mục này nên để ngày kết thúc dài ra để
nhân viên có thể chấm công lâu hơn.
Sau đó ấn Lưu và Đóng.
V. TÍNH TOÁN DỮ LIỆU VÀ XUẤT BÁO CÁO
WWW.NPCTECH.INFO
5.1 Tính toán dữ liệu chấm
công

Trên mục Quản lý chấm công như hình ta làm như sau:
1. Chọn Quản lý chuyên cần
2. Chọn Dữ liệu chấm công
3. Chọn ngày bắt dầu và ngày kết thúc mà bạn muốn lấy dữ liệu
Xong ấn Tính toán và chờ một lúc để lấy dữ liệu về máy.
5.2 – Xuất báo cáo dữ liệu ra Excel
Vẫn trên mục Quản lý chấm công ta làm như sau:
1. Chọn Phân tích máy chấm công
WWW.NPCTECH.INFO
2. Chọn Báo cáo
3. Chọn loại báo cáo bạn muốn xem
4. Chọn nhân viên muốn xem dữ liệu
5. Xong nhấn Báo Cáo để xuất dữ liệu ra Excel.
Sau khi ấn Báo cáo xong, bạn tiến hành mở file vừa xuất lên xem.
File được xuất có dạng sau:
(ví dụ: ở đây Báo cáo chấm công tổng hợp hàng tháng)

Các tin khác